Brf Hugin i Växjö

Startsida

Andrahandsuth
Balkong
Bostadsrätt
Bredband
Cykelhus

Dörrar
Ekonomi             
Garage/P-platser

Grindar
Gästrum

Hemförsäkring
Hobbyrum
IP-TV

Kolfläkt/1fas
Kontakt
Källsortering

Ordningsregler
Stadgar 
Styrelsen
Tvättstugor

 

 

Bo i bostadsrätt

Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man köpt en andel i densamma. En bostadsrättsinnehavares lägenhet är en del av andelen och lägenheten är förknippad med bl a underhållsansvar.

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastigheten som sådan, hus och utemiljö. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen.

En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som boendekostnad. Möjligheten att kunna påverka regler för boendet och sin bostandard genom att vara aktiv på medlemsmöten är den största tillgången med föreningsformen.

Genom föreningens styrelse kan man som medlem begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte. Man kan även skriva en motion. Motioner presenteras av styrelsen och upptas på dagordningen och diskuteras vid årsmöte.

Det är både en rättighet och en skyldighet att vara aktiv i föreningen men man behöver inte sitta med i styrelsen för att kunna påverka. Att ha funderingar om bra boende och ha förslag kring detta innebär ju även det att vara aktiv. Huvudregler för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna.

Bostadsrättslag, föreningens stadgar och medlemsmötesbeslut är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa.

Föreningens styrelse och sammansättning är mycket väsentlig oavsett boendekaraktär eftersom styrelsen ansvarar för föreningens drift, underhåll och ekonomi. Det råder en stark övertro bland många bostadsrättföreningars medlemmar att det lokala HSB-kontoret har en i sammanhanget styrande och bestämmande funktion, så är inte fallet!

Det lokala HSB-kontorets personal har funktionen att vara rådgivande. För att kunna följa upp den rådgivande delen i de enskilda föreningarna finns det en av HSB utsedd representant i alla styrelser. HSB-representanten har ledamots roll och har rösträtt liksom de övriga styrelseledamöterna.

Man kan sälja Andelen/lägenheten när man vill och styrelsen får inte ha några synpunkter på priset. Däremot ska styrelsen godkänna köparen som medlem i bostadsrättsföreningen.

Uppsägning
I vissa fall kan en bostadsrätts- förening enligt bostadsrättslagen och föreningsstadgarna säga upp en medlem. Detta kan ske om:

Bostadsrättshavaren inte betalar insatsen inom två veckor efter uppmaning från föreningen

Bostadsrättshavaren dröjer med att betala månadsavgiften mer än två dagar efter förfallodagen. Bostadsrättshavaren kan återvinna bostadsrätten genom att betala inom 12 dagar därefter

Bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd

Lägenheten används till något annat än bostad

Bostadsrättshavaren genom vårdslöshet har fått in ohyra i lägenheten

Lägenheten vanvårdas

Bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det. Exempelvis om en reparation behöver utföras.

Bostadsrättshavaren inte är medlem i en HSB-förening

Lägenheten används för brottslig verksamhet

I de flesta fall har bostadsrättshavaren möjlighet att rätta till det som blivit fel. Mer om föreningens regler finns att läsa i respektive bostadsrättsförenings stadgar.